Uppgradering till ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

De nya ISO standarderna 9001:2015 och ISO 14001:2015 blev antagna 2015-09-15. De tidigare standarden 9001:2008 respektive ISO 14001:2004 gäller parallellt med de nya standarderna under en treårsperiod från detta datum. Detta innebär att alla företag skall genomföra en godkänd uppgraderingsrevision innan 2018-09-15. De företag som inte har genomfört denna uppgraderingsrevision innan utgångsdatum blir automatiskt certifikatslösa.

Uppgraderingsrevision kan genomföras antingen vid en årlig uppföljningsrevision eller i samband med en recertifieringsrevision. Om uppgraderingen genomförs vid en årlig uppföljningsrevision kommer innevarande certifieringsperiod att styra datum för nästkommande recertifieringsrevision.

BMG TRADA Certifiering har ackrediteringen att ge ut certifikat mot de nya utgåvorna sedan mars 2016.

Vad är nytt i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

För ISO 9001:2015 så är de stora skillnaderna att det är tydligare fokus inom områden som omvärldsbevakning, riskbaserat tankesätt, processyn och ledningens engagemang. I grova drag innebär det:

 • Krav på att identifiera verksamhetens intressenter och deras krav och förväntningar
 • Krav på riskbaserat angreppsätt i hela verksamheten
 • Processtyrning som en central del av verksamhetsstyrningen
 • Uppmuntran att identifiera möjligheter och att arbeta systematiskt med dessa
 • Färre krav på styrande dokumentation
 • Nytt uttalat krav på ledarskap som driver förbättringsarbete och utvecklar verksamheten
 • Större fokus på att uppnå önskade resultat för att öka kundtillfredsställelsen
 • Bättre stöd för verksamhetens strategiska utvecklingsarbete

För ISO 14001:2015 är en av de stora skillnaderna att standarden nu har ett tydligare processfokus och krav på livscykeltänk. Det finns även krav på att det skall finnas en koppling mellan miljöarbetet och verksamhetens strategiska arbete. I grova drag innebär det:

 • Tydligare krav på att miljöarbetet skall drivas på ledningsnivå och vara kopplat till det strategiska arbetet
 • Krav på att verksamheten i större arbetar proaktivt med att minska miljöpåverkan
 • Ökat fokus på att förbättra organisationens miljöprestanda – hitta och hantera miljöpåverkan utifrån verksamhetens processer
 • Större fokus på livscykelperspektiv med utgångsläge i miljöaspekterna
 • Färre krav på styrande dokumentation

Båda standarderna är uppbyggda efter den nya HLS-strukturen (High Level Structure) vilket innebär att krav-punkterna kommer i samma ordning och att texterna är så lika som möjligt. Nästa version av ISO 22000 kommer att vara uppbyggd på samma sätt (beräknad publikation hösten 2017). Den nya strukturen gör det tydligare för verksamheten att använda ett ledningssystem och certifiera det mot flera olika standarder.  

Vårt budskap

Vår tro är att övergången för många verksamheter inte innebär några större förändringar i praktiken. Vårt budskap är att inte krångla till det - låt övergången ske utifrån ett praktiskt angreppssätt.