KRAV och EU-ekologisk certifiering

Efterfrågan på ekologiska livsmedel och råvaror ökar och det finns flera olika märkningar för att guida konsumenten rätt. EU-lövet och KRAV visar kunden och konsumenten att ni har ett miljötänk och en miljömässigt hållbar produktion. KRAV visar dessutom att ni tar socialt ansvar och tänker på djurvälfärden.

Vi certifierar olika typer av aktörer mot både EU förordningens och KRAVs regler. Alla våra revisorer har lång erfarenhet från livsmedelsindustrin och delar gärna med sig av sin kunskap för att hjälpa dig mot en än mer ekologisk och hållbar verksamhet.

 

EU-ekologiskt

EUs ekologiska märkning symboliseras av EU-lövet. För att få marknadsföra en vara som ekologisk är det ett lagkrav att alla aktörer som hanterar produkten, öppen eller förpackad är certifierade mot EUs ekologiska förordning. Sista steget i leverantörskedjan för förpackade produkter, det vill säga den som säljer till konsument, är undantagen kravet.

EUs lagstiftning för ekologiska varor beskrivs i förordningarna (EG) nr 834/2007 och (EG) nr 889/2008. De definierar vad ekologisk produktion innebär, och hur och när begreppet ekologiskt får användas vid marknadsföring. Jordbruksverket och Livsmedelsverket har tagit fram nationella riktlinjer för ekologisk produktion som talar om hur lagstiftningen ska tillämpas i svenska förhållanden och riktar sig till alla aktörer i livsmedelsbranschen. Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida www.livsmedelsverket.se under Ekologisk mat.

Import och införsel

Importregler för ekologiska livsmedel finns i förordning (EG) nr 1235/2008. Ekologiska varor som införsel från ett annat EU-land behandlas som inhemska varor, men du måste säkerställa att certifikatet är utfärdat av ett kontrollerat certifieringsorgan.

Vid import från ett land utanför EU finns varianter. Antingen har EU bedömt landets system för ekologisk produktion och kontroll, och deras kontrollorgan. Om länderna bedöms ha likvärdiga regler som EU gäller så kallade ekvivalensavtal. Avtalen kan tecknas på produktnivå. Läs mer i kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008, bilaga III. Om inte det finns kan EU låta internationell kontrollmyndigheter och kontrollorgan stå för kontrollen. Aktuella aktörer och länder finns listade i bilaga IV i förordning (EG) nr 1235/2008.

Vid import utanför EU, oavsett från vilket land, ska ett kontrollintyg följa med leveransen. Det ska styrka att kontrollen av den ekologiska produktionen i landet är likställd med EUs. Intyget granskas och skrivs under av svenska tullen.

När det gäller Norge, Schweiz, Lichtenstein och Island, finns det särskilda handelsavtal som gör att de i de flesta fall undantas kontrollintyg. Läs mer i bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008.

 

KRAV

KRAV är Sveriges mest kända märkning för hantering och produktion av ekologiska livsmedel. KRAVs regler handlar bland annat om odling, produktionsprocesser och inköp. Reglerna måste vara uppfyllda för att en verksamhet eller produkt ska få KRAV-märkas. KRAV har mer långtgående regler än många andra eko-märkningar, bland annat kring djuromsorg, klimatansvar och social hänsyn.

För att en produkt ska få KRAV-märkas måste alla aktörer i kedjan vara KRAV-certifierade. Det gäller även butiks- och restaurangledet trots att de inte täcks in av EU-förordningen. Den som säljer förpackade produkter till konsument är undantagen kravet.

Är du godkänd för KRAV blir du automatiskt godkänd för EU-ekologiskt förutsatt att motsvarande regelområde omfattas av EU-förordningen.

Regelområden

KRAV har kriterier för flera olika typer av verksamheter, så kallade regelområden. Det här är de regelområden vi certifierar mot:

 • Livsmedelsförädling
 • Slakt
 • Butik
 • Restauranger och storhushåll
 • Import och införsel av produkter eller råvaror
 • Märkning och marknadsföring

Förutom reglerna för respektive område ska alla företag som är certifierade enligt KRAVs regler följa de allmänna reglerna i kapitel 1, 2, 3 och 20.

Kapitel 1 och 2 berättar allmänt om KRAV och regelverket kring revision och avvikelsehantering.

Kapitel 3 innehåller regler för:

 • Socialt ansvar
 •  Hantering och lagring
 • Godkännande av ämnen och material
 • Minskad påverkan från hygienarbete och förpackningar
 • Miljö-, natur- och kulturskydd inklusive ett systematiskt miljöarbete
 • Energianvändning och sparsamt körsätt

Kapitel 20 innehåller information och regler kring märkning och marknadsföring.

Import och införsel

Utöver de regler som gäller för EU-ekologiska produkter så skall ni visa att produkten lever upp till KRAVs för miljöansvar, socialt ansvar och djuromsorg. Det kan ni göra på olika sätt. Det smidigaste är att företaget ni köper produkten av har certifikat för de aktuella delarna. Det finns standarder som likställs med KRAV inom olika områden, läs mer på KRAVs hemsida.

Om företaget saknar likvärdiga certifikat kan ni använda er av KRAVs checklistor. Listorna används som ett revisionsunderlag. Revisionen ska utföras av en andra part, det vill säga inte av företaget självt. Det ska framgå tydligt hur revisorn styrker att kravet är uppfyllt, det kan vara dokumentation eller egna iakttagelser.

Observera att KRAVs extra regler ska verifieras genom hela kedjan, från jord till bord. Om ert företag importerar en ekologisk köttsoppa som ska KRAV-märkas, så ska ni kunna vissa upp certifikat eller checklistor för varje ingrediens, för grossisterna, för förädlarna och för alla andra steg i kedjan

Direktcertifiering utanför Sverige

Produkter kan KRAV-certifieras av certifieringsorgan utanför Sverige. Då sker revisionen direkt hos företaget och ni hanterar produkten som vilken KRAV-certifierad produkt som helst. ProSanitas har ett samarbetsavtal med Control Union som innebär att de utför revisioner under ProSanitas ackreditering globalt.

 

Hur går jag till väga för att bli certifierad?

Ni tar en första kontakt med oss och får en offert. När den är godkänd skriver vi ett avtal, och sen skickar ni all relevant dokumentation till oss för en snabbare process.

Inbesiktningsrevision

Första revisionen mot spårbarhetsstandarder som EU-ekologiskt och KRAV kallas inbesiktningsrevision Den skiljer sig något från förstarevisioner mot andra standarder.

Eftersom ett företag inte får marknadsföra sig eller sina produkter som ekologiska förrän certifikatet är godkänt, så finns oftast varken rutinerna eller produkterna på plats. Revisorn tittar istället på:

 • Skriftligt förberedda rutiner
 • Beskrivning av hur flödet kommer att hanteras
 • Hur märkningen kommer att se ut på produkt, fakturor och följesedlar.

Ju mer förberedda ni är och ju mer ni har klart, desto större nytta har ni av revisionen och desto snabbare kan ni bli certifierade.

Hur går en revision till?

Revisionerna tar 2-6 timmar beroende på typ av företag och inleds med ett presentationsmöte. Hos de företag som producerar eller på annat sätt hanterar en vara ingår rundvandring i lokaler, produktion och lager samt intilliggande lokaler. Spårbarhetstest och eventuell massbalansuträkning utförs alltid. Under rundvandringen ställer revisorn frågor till personalen. När alla krav i standarden stämts av gör revisorn en sammanställning över hur väl företaget uppfyller standarden, och går igenom den med ansvariga på företaget innan revisonen avslutas.

Eventuella avvikelser och kompletteringar ska åtgärdas inom ett visst tidsintervall som revisorn meddelar. Först därefter kan ni få beslutet.

Certifieringsintervall

Certifieringen med platsbesök sker varje år. Vissa undantag kan finnas efter riskbedömning enligt EU-förordningen. Vid behov gör vi extrabesök.

Enligt EU-förordningen ska vi göra extra och oanmälda besök, eller fulla revisioner, hos fem procent av våra kunder. Hos fem procent av kunderna ska även provtagning genomföras. Kostnaden för det faktureras kunden.

 
 

 

Har du frågor och funderingar?

Du är alltid välkommen höra av dig till oss!
info@bmgprosanitas.se
Tel 031-360 70 20