Hur går en produkt- och processcertifiering till?

För certifieringsprocessen för ledningssystem klicka här.

 

 

Offert

Beskriv verksamheten i vårt offertformulär. När vi tittat igenom offertunderlaget kontaktar vi er för eventuell komplettering eller för att tillsammans med er påbörja processen.

 

Uppstart

Vi tar reda på önskemål och förutsättningar inför certifieringen samt berättar hur certifieringsprocessen går till. Vi utser en revisor som passar verksamheten. 

Inledande planering

Planeringen inför revisionen sker oftast på telefon eller via e-mail. Om ni vill kan vi ha ett planeringsmöte på plats. Det debiteras i så fall separat. Då går revisorn igenom upplägget för hela certifieringen tillsammans med er. Det ger en bra förståelse för vad certifieringen och den kommande processen innebär.

 

Dokumentrevision

Revisorn granskar er dokumentation utifrån kraven i den aktuella standarden. Efter granskningen får ni ta del av eventuella avvikelser och revisorns tankar kring dokumentationen. Dokumentrevision görs endast för vissa standarder.

Frivillig förrevision

Vi gör en genomgång av ert system och ser över om det saknas något. Ni får veta om något behöver åtgärdas inför certifieringen.

 
 

 

Certifieringsrevision

Revisionen genomförs på plats i er verksamhet. Hela revisionen genomförs vid ett och samma tillfälle, och beroende på företagets storlek kommer en eller flera revisorer. Målet med revisionen är att säkerställa att rutiner och processer uppfyller kraven i den aktuella standarden och att de implementerats på ett väl fungerande sätt.

Eventuella avvikelser ska åtgärdas enligt en bestämd tidsplan. I de allmänna villkoren för standarderna finns det ofta fastställda tidpunkter för när en viss prestation eller motprestation ska ske. Allvarliga avvikelser kan kräva ett återbesök där vi bekräftar att de är åtgärdade. När revisorn har godkänt era korrigeringar överlämnas revisionsärendet för granskning till vår granskande revisor. Därefter fattas beslut kring certifiering och certifikat kan utfärdas. De är giltiga ett till två år, beroende på standard.

 

 

 

 

Recertifiering

Recertifiering sker med fastställda intervall och innebär att vi går igenom hela systemet. Det säkerställer att aktuella krav i standarden är uppfyllda och att det skett ett förbättringsarbete under certifieringsperioden. När revisorns handlingar är granskade och godkända meddelar vi vårt beslut om fortsatt certifiering. 

 

Läs mer om respektive standard