Överklagande och klagomål

Överklaganden och klagomål som kommer in till oss hanteras av vår VD i samråd med chefsrevisor samt vår rådgivande nämnd. Det kan handla om beslut vi tagit om certifieringar, återkallanden av certifikat eller suspendering.

Vill du överklaga eller lämna ett klagomål skickar du in ärendet till oss. Vi vidarebefordrar det till rådgivande nämnden som återkopplar till dig inom en vecka.

Tel: 031-360 70 20
Epost: info@bmgprosanitas.se

Överklagande EU-Ekologiskt

Vill du överklaga ett certifieringsbeslut rörande (EG) 834/2007 och dess tillämpning (EG) 889/2008 skickar du överklagandet till Länsstyrelsen i Västra Götaland. I överklagandet skall du ange vilket beslut som överklagas och hur du vill att beslutet skall ändras. Överklagandet skall ha kommit till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni delgavs beslutet.

Rådgivande nämnden

Som ackrediterat certifieringsorgan är det viktigt att vi behandlar våra kunder lika och att vi säkerställer en opartisk verksamhet. Till vår hjälp har vi vår rådgivande nämnd som sammanträder två gånger per år.

Nämndens huvudsakliga arbetsuppgift är att granska BMG Tradas och Prosanitas arbete med att förebygga, styra och hantera situationer där risken för partiskhet föreligger.

Andra arbetsuppgifter för nämnden är att ta emot och handlägga överklaganden, och ge råd i aktuella frågor som rör certifieringsverksamheten och dess inriktning. Rådgivande nämnden består av och sex ledamöter med mångårig erfarenhet och signifikanta kunskaper inom våra områden.

Rådgivande nämndens ledamöter

Marie-Louise Barrenäs

Marie-Louise är läkare, Docent, MD, PhD. Hon forskar vid Institutionen för klinisk vetenskap öron- näs- och halssjukdomar vid Umeå Universitet, är specialist inom öron-näsa-hals och audiologi (hörsel och balansrubbningar). Hon har haft ett flertal politiska uppdrag, bland annat i regionfullmäktige. 

Per E Davidson

Per är styrelseordförande i både BMGs och ProSanitas styrelser och har 20 års erfarenhet från branschen. Han har tjänstgjort som hovrätts- och kammarrättsfiskal och som bolagsjurist i AB Volvo. Per har också varit chef för affärsutveckling i Volvo Svenska Bil AB.

Ylva Frithiofson

Ylva är ordförande i nämnden och arbetar som enhetschef på Miljö på Ramböll Sverige där hon hjälper företag och offentliga förvaltningar att utforma och anpassa sina verksamheter för en bättre miljö med tekniskt och ekonomiskt hållbara lösningar. Ylva har tidigare utfört miljörevisioner och arbetat på Cane Consulting Group som uppdragsansvarig konsult och projektledare vid införande av miljöledningssystem. 

Tommy Kvist

Tommy har stor erfarenhet från dagligvaruhandeln, bland annat som VD på LL Livs och i Axfoods koncernledning. Sedan några år tillbaka är Tommy aktiv styrelseledamot och delägare i Ballograf. Vidare har Tommy nyligen startat ett mindre livsmedelsproducerande företag.

Christer Hellstrand

Chriser har lång erfarenhet från konsult- och managementbranschen. Christer är VD och partner i CANEA Consulting AB.

Christer Ridderheim

Christer är marknadsekonom och har arbetat i livsmedelsbranschen under hela sitt yrkesverksamma liv. Han startade och byggde upp Ridderheims Delikatesser och var dess ägare i mer än 20 år. Christer arbetar i dag som styrelseledamot i olika bolag, driver en konferensgård och har nyligen startat ett mindre livsmedelsproducerande företag.